Przerażające odkrycie. Rabinat warszawski oskarżony o „asenterunek”

Na  ręce rad­ne­go Sz­tyk­gol­da wpły­nę­ło do gminy ży­dow­skiej po­uf­ne do­nie­sienie, pod­pi­sa­ne przez pię­ciu człon­ków tej gminy. Au­tro­wie listu o­skar­żają chi­rur­ga ry­tu­al­ne­go Me­na­sze Zyl­berga, za­miesz­kałego przy ulicy Kroch­mal­nej 53 w War­szawie, że nie wy­ko­nywa na­le­ży­cie obowiąz­ków, sku­tek czego o­pe­rowa­ne przez niego dzie­ci są tref­ne.

Au­to­rzy listu wska­zali wy­pa­dek, kiedy to mu­sia­no pod­dać po­now­nej o­pe­ra­cji 2-let­niego chłop­ca, al­bo­wiem za­bieg „moj­he­la” Zyl­berga o­ka­zał się nie­wy­starczający.

List ten wy­wo­łał w gmi­nie ży­dow­skiej pa­ni­kę. Od­by­ło się po­sie­dzenie ra­bi­natu, na­stęp­nie dru­gie, pod­czas któ­re­go pod­da­no o­glę­dzi­nom kilku ka­wale­rów o­pe­rowa­nych w dzie­ciństwie przez Zyl­berga.

Ra­bi­ni do­szli do wnio­sku, że Zyl­berg jest fu­szer. Aby nie sze­rzyć po­płochu, nie wy­da­no na razie żad­ne­go ko­mu­ni­ka­tu, lecz wczo­raj od­by­ło się trze­cie po­sie­dzenie, na któ­rem za­padły u­chwa­ły nie­zwy­kle do­niosłe.

Jak się o­ka­zało, Zyl­berg pełni obowiąz­ki «moj­he­la” od 35 lat, a  więc w War­szawie znaj­du­ją się już do­rośli męż­czyź­ni, któ­rzy mimo woli mieli z nim do czy­nie­nia. Ogó­łem przez ręce Zyl­berga, we­dług po­bież­nych ob­li­czeń, prze­szło około 6 tys. no­worod­ków.

Po stwier­dzeniu tych fak­tów ra­bi­ni do­szli do wnio­sku, iż zaj­dzie ko­niecz­ność zba­dania wszyst­kich klien­tów Zyl­berga. W wy­pad­kach nie po­zosta­wiają­cych żad­nych wąt­pli­wo­ści nie­zbęd­ne bę­dzie do­kona­nie „po­pra­wek”.

Ma się więc odbyć coś w ro­dza­ju «a­sen­terun­ku” na wiel­ką skalę. Data nie jest jesz­cze ści­śle u­sta­lo­na, lecz prze­gląd bę­dzie trwał przy­pusz­czal­nie około ty­go­dnia. Jak na to za­re­agu­ją ska­zani na  „po­praw­kę”, do­wie­my się wkrót­ce.

«Nowiny Codzienne”, 26 maja 1934 r. (nr 143)

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=9956&tab=3

Drukuj

Partnerzy

Goście Online

Odwiedza nas 9695 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
4557361
UA-28053597-1